Kunnskap vår fremste kapital, ikke olje

Høye oljeinntekter og gode resultater på PISA-målingene er uforenelige, skriver New York Times spaltisten Thomas L. Friedman. Han viser til en analyse utført av OECD hvor det fremkommer at jo større andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) inntekter fra naturresurser utgjør, jo dårligere resultater oppnår skoleelever i PISA-undersøkelsen. Thomas L. Friedman er spaltist i New York Times med ikke mindre enn 3 Pulitzer priser, den siste i 2002.

A significant negative relationship between the money countries extract from national resources and the knowledge and skills of their high school population,» sier Andreas Schleicher, som på vegne av OECD har ansvar for PISA-undersøkelsene.  

PISA (Programme for International Student Assessment) har som hensikt å undersøke kunnskap og ferdigheter hos 15-åringe skoleelever. Over 70 land deltar nå i disse undersøkelsene som startet for første gang i 2000.  I 2012 er det spesielt kunnskaper innen matematikk som testes, men også lesing og naturfag vil inngå.  

Bak funnene i analysen kan det naturligvis ligge en rekke ulike årsaksforhold.  Det er for eksempel ikke urimelig å anta at land med svært høyt BNP og betydelige oljeinntektene også skiller seg fra land hvor BNP er svært lavt og hvor matvareproduksjon er den viktigste inntektskilde når det gjelder utdanningstilbud. Like fullt er konklusjonene fra OECD tankevekkende. På tross av formidable inntenter fra bl. annet oljeindustri er Norge i all hovedsak fortsatt en nasjon av råvareleverandører. Kunnskapsintensiv industri er ikke utviklet i samme grad i Norge som for eksempel i Finland. Finske skoleelever gjør det da også svært godt på PISA-undersøkelsene.

Ikke alle nasjoner har de resurser som skal til for å tilby våre unge den best mulige utdanningen – vi har det. Men, vi må også ville prioritere kunnskap.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.