Betydelig underskudd på doktorer innen realfag og teknologi

I et leserinnlegg i På Høyden senhøstes 2011 tar jeg til orde for å utdanne flere kandidater med doktorgrad. Bakgrunnen for mitt innlegg var at Bjørn Iddeng, rådgiver i Forskerforbundet, advarte mot overproduksjon av kandidater med forskerkompetanse i en kronikk i Dagbladet den 14. oktober. Hans begrunnelse var få – om noen – ledige stillinger innen akademia de nærmeste årene. Forskning utføres imidlertid i mange andre sektorer og det er også universitetenes ansvar å utdanning kandidater med doktorgrad til annen offentlig virksomhet, instituttsektoren og næringslivet.

Aldri har UiB utdannet så mange med doktorgrad innen realfag som i 2011. Bilde viser fakultetets nye doktorer høsten 2011. kilde: UiB

Tidligere i år la Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet frem rapporten ”Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020”. – For Matematikk og naturvitenskap, teknologi og landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin er det til dels betydelig underskudd på doktorer, selv i et nullvekstalternativ, slår rapporten fast. Arbeidsgruppen har også vurdert behovet for kandidater med doktorgrad under forutsetning av en svak vekst i forskningssektoren. De finner da at det er balanse mellom etterspørsel og antall utdannede innen humaniora og samfunnsvitenskap, mens det innen medisin og helsefag er et lite overskudd. For realfagene sin del konkluderer rapporten med et underskudd på minst 200 kandidater pr år og om lag det dobbelte for teknologifagene. Også innen fiskerifag er tilfanget på forskerutdannede mindre enn behovet. Stasråden sier i en kommentar at vi er rimelig forspent med kompetanse. – Samtidig viser tallene at vi må vurdere om det trengs en sterkere satsing på stipendiater direkte over statsbudsjettene i årene som kommer, spesielt innen teknologi og realfag.

– Det er viktig at institusjonene prioriterer å opprette stipendiatstillinger i de fagene hvor rekrutteringssituasjonen er mest alvorlig, samtidig som faglig kvalitet sikres, konkluderer arbeidsgruppen.

Etter å ha lest arbeidsgruppens rapport grundig er det all grunn til å vedstå seg overskriften på mitt leserinnlegg senhøstes i fjor: Vi trenger flere – ikke færre – kandidater med forskerkompetanse”. Med anbefalingene i rapporten fra Kunnskapsdepartementet og Universitets- og Høgskolerådet og statsrådens kommentar legger jeg til grunn en solid satsning på stipendiater til realfag og teknologi både fra regjering og egen institusjonsledelse !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.