Forskningsrådets fagevalueringer – viktig verktøy i arbeidet med å heve kvalitet

Forskningsrådets evaluering av geo- og biofagene er nå tilgjengelig og de berørte miljøer er informert. Evalueringene av disse fagområdene er spesielt viktig for oss fordi de berører så vidt stor del av vår aktivitet. Evaluering av informatikk og matematikk, samt klimaforskning vil foreligge en gang på nyåret.

Nettavisen På Høyden omtaler UiBs forskning som ’forskning i spagat’ og sikter da til høyst varierende resultater av fagevalueringene.  Det gjelder også vårt fakultet. Resultatene varierer fra ’fair to good’ til ’very good to excellent’.  Hovedtyngden av våre miljøer ligger i kategorien ’very good’. Det skal vi si oss godt fornøyd med, men selv der hvor vår forskning bedømmes som svært god er det rom for forbedringer. Stikkerord som lite samarbeid mellom miljøer, underkritisk masse, fravær av fokus, manglende fornying, anstrengt resurstilgang, og uhensiktsmessig organisering er kritikk vi skal se på i detalj.

Fagevalueringene er viktige verktøy for oss da det gir grunnlag for å gå inn i prosesser med sikte på å heve vår forskningskvalitet. Deler av kritikken kan synes ubegrunnet; andre forhold som evalueringene tar opp kan allerede være kjente. Det er imidlertid opp til oss å benytte evalueringene på best mulig måte – å avfeie de fordi de er kritiske til deler av aktivitetene våre er lite konstruktivt.

Da tilsvarende fagevaluering av fysikkfaget forelå for noen år siden ble romfysikk ved UiB bedømt som relativt svak. Alternativene var da å avvikle virksomheten eller styrke den både resurs- og personellmessig. Siste alternativ ble valgt – og det ga resultater. I dag er gruppe for romfysikk en av de som så langt ligger best an i konkurransen om SFF.  Fagevalueringene er et nyttig verktøy i vårt arbeid med å bedre forskningskvaliteten: Det er imidlertid opp til oss å benytte de konstruktivt.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.