Fagerbergutvalget konkluderer idag

”Vi må våge å stille kritiske spørsmål ved om det er god nok sammenheng mellom de ressurser vi setter inn i forskningen og resultatene vi får”; dette uttalte statsråd aasland da Fagerbergutvalget ble nedsatt i 2009. Siden den gang har regjeringen lansert Forskningsbarometeret hvor 24 nøkkelindikatorer for norsk forskning og innovasjon presenteres. I dag overleverte Fagerbergutvalget sin utredning til statsråd Aasland. Utvalgets analyse viser betydelige forskjeller mellom institusjonene med hensyn på forskningsproduksjonen de får ut av tildelte midler og hvilket gjennomslag forskningen har.

Det er naturligvis alltid berettiget å spørre om vi bruker resursene våre på en best mulig måte. Ved vårt fakultet alene omsetter vi for ¾ milliard kroner pr år.  Selv om vi kan gjøre god bruk av enda flere resurser forvalter vi til daglig store summer på vegne av det offentlige og andre finansieringskilder. Det er da mer enn rimelig at hvordan vi forvalter våre resurser har en viss interesse !  Spørsmålet er imidlertid om vi er i stand til å måle forskningsproduksjon på en fornuftig måte ? Antall vitenskapelige artikler sier naturligvis noe om omfanget av vitenskapelig aktiviteten og antall ganger en artikkel sitteres må kunne forventes å være knyttet til interessen for forskningen som er utført.  Det er imidlertid ikke lett å måle kvalitet og en rekke mer og mindre sofistikerte surrogatindikatorer er utviklet. I vår iver etter å evaluere forskningseffektivitet og produktivitet er det viktig å huske at:

”Ikke alt som kan telles teller og ikke alt som teller kan telles”  

Statsråd Trond Giske under årets Christie-konferanse

Utsagnet er tillagt Einstein – uansett; surrogatindikatorer for kvalitet vil alltid være nettopp det: surrogatindikatorer.  Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal ha et kritisk blikk på vår egen forskningsproduksjon og resursutnytting. Vi skal både akseptere og ønske velkommen at samfunnet etterspør hvordan vi benytter våre resurser og om de kan brukes bedre !

Statsråd Trond Giske gjestet årets Christiekonferanse og uttalte at: ”ingen ting er så middelmådig som middelmådig forskning” … og det er vanskelig å være uenig i akkurat det.  Det er da også derfor vi ønsker å prioritere kvalitet fremfor noe i vår egen forskning. God resursutnyttelse, men også organisering som legger til rette for at fremragende forskningsresultater kan oppnås, er en helt sentral del av vårt fakultets strategi. 

 

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.