Forskningsrådet med ny SFF-utlysning

Fakultetet har i dag 3 sentra for fremragende forskning (SFF) og har målsetning om minst like mange i kommende som for inneværende periode.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har pr. i dag 3 sentra for fremragende forskning (SFF): Bjerkenssenteret for klimaforskning, Center for integrated petroleum research (CIPR) og Senter for geobiologi. Både Bjerknessenteret og CIPR vil i løpet av 2012 avsluttes da SFF-perioden for disse er over. Klimaforskningen vil videreføres blant annet gjennom Senter for klimadynamikk (SKD) som er under etablering.  Senter for geobiologi er midtveis i sin periode og gjennomgår midtveisevaluering i disse dager.

Forskningsrådet mener at SFF-ordningen har vært meget vellykket og gitt varige positive effekter, og viser til evaluering utført av NIFU-Step i fjor.  Blant annet med utgangspunkt i anbefalingene i denne rapporten lyser Forskningsrådet ut en ny SFF-runde med oppstart 2013. De økonomiske rammene er ca. 155 mil kr, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Alle våre tre sentra har bidratt svært godt til forskningsvirksomheten ved fakultetet og gitt oss en større internasjonal synelighet.  Fakultetets målsetning er minst å opprettholde antallet SFF-er for neste periode.  Utlysningen som Forskningsrådet nå er kommet med er derfor svært viktig for oss.  Vi må imidlertid belage oss på at konkurransen blir ytterligere skjerpet siden forrige søknadsrunde. De miljøene som søkte, men ikke kom helt opp forrige gang må forventes å ha lært mye av prosessen. Mens de miljøene som har vært tilknyttet SFF – og som ønsker å sende inn søknader i denne omgangen – har mye erfaring de kan dra med seg inn i ny søknad. Skal søknader fra vårt fakultet få gjennomslag må de være svært gode !

Som ved tidligere SFF-tildelinger er målsetning nå også å gi mulighet til fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå; kriteriet for tildeling vil være vitenskapelig kvalitet. Forskningsrådet skriver videre i sine retningslinjer for tildeling at: ”Senteret skal bygges opp rundt forskere som allerede har vist at de har potensial for å hevde seg på internasjonalt høyt faglig nivå” og at: ”Ved bedømmelsen av senterets planer skal det legges større vekt på potensialet for nyskapende, vitenskapelig innsats, enn på den vitenskapelige produksjon til det vitenskapelige nøkkelpersonell i tidligere karriere.”

Fakultetet ønsker å legg inn resurser – både i form av egenandeler i nye SFF-er – men også under selve søknadsutformingen. Så langt har fakultetet mottatt i overkant av 10 skisser til mulige SFF-søknader. Potensialet for nyskapende forskning på høyt internasjonalt nivå vil være særs viktig å få frem i de søknadene som eventuelt  lykkes !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.