Moderne forskningsinfrastruktur – et komparativt forskningsfortinn

Frontlinjeforskning innen realfag krever i økende grad moderne forskningsinfrastruktur.  Nye teknologier gjør det mulig å studere fenomener som tidligere ikke lot seg undersøke. Har en ikke tilgang til tidsriktig utrustning vil det i praksis være umulig å levere forskning av høy kvalitet.  ‘Med tidsmessig og unik forskningsinfrastruktur vil norske forskningsmiljøer kunne fremstå som attraktive’, skriver Norges Forskningsråd om bakgrunnen for sin infrastruktursatsning.  Forskningsrådet har satt av 400 mill kroner til oppgradering av norsk forskningsinfrastruktur – forskningsrådet mottok søknader svarende til 10 ganger dette beløpet.  Dette er et entydig uttrykk for et betydelig etterslep i infrastrukturinvesteringer i norsk forskning, men også et stort forskningspotensial blant norske forskere dersom tilstrekkelig infrastruktur stilles til veie. 

For et lite land som Norge er det naturligvis ikke mulig å tilby forskermiljøene topp moderne utrustning på alle områder – det blir derfor viktig å konsentrere innsatsen på områder der vi faktisk er gode. I tillegg blir det svært viktig å inngå samarbeid om tung infrastruktur med andre land – både i Skandinavia og i Europa. 

Rektor leder delegasjon fra UiB og Helse Bergen på besøk ved HIT

ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures, er et større strategisk initiativ fra EU for å styrke forskningsinfrastrukturen blant europeiske forskere og sikre konkurransedyktig Europeisk forskning. Norge har i mange år deltatt i samarbeid om enkelte store forskningsinfrastrukturer i Europa – CERN er et slikt eksempel. UiB har tidligere inngått en bilateral avtale med GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research om forskningssamarbeid og utveksling av studenter.  Dette ble nylig utvidet til å omfatte Heidelberg Ion-Beam Therapy Center – HIT – et topp moderne forskningssenter for kreftbehandling med ione-bestråling. Foruten state-of-the-art infrastruktur i milliardklassen, byr senteret på forskning på tvers av fysikk, biologi og medisinske fag.

Gjennom bilaterale avtaler vil våre studenter og forskere få tilgang på forskningsinfrastruktur som ellers ikke vil være tilgjengelig, og dermed  bidra til at en institusjon som UiB kan hevde seg i internasjonal forskning.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.