Økte budsjettrammer for MN-fakultetet i 2011

Styret ved UiB vedtok onsdag denne uken budsjett for 2011. I budsjettet tildeles MN-fakultetet drøyt 463 mill kroner.  Grunnbevilgningen for 2010 var i overkant av 434 mill kroner. Dersom en justerer for pris og lønnsvekst representerer dette en økning av fakultetets grunnbevilgning på 3.5%. Økningen skyldes i all hovedsak at universitetsstyret viderefører omlegging av finansieringsmodell i tråd med anbefalingene i det såkalte Risa-utvalget; dvs økt resultatbasert omfordeling (RBO).  Fakultetet får en økning på drøyt 9 mill kroner i RBO-midler knytte forskning, men en reduksjon på ca. 1.25 mill kroner på grunn av redusert omfang av oppnådde studiepoeng. Budsjett er økt med 1 mill kroner til toktaktiviteten, og universitetsstyret gir fakultetet 7 mill kroner til vitenskapelig utstyr. Det er lagt inn en budsjettreduksjon på i underkant av 2 mill kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternfinansiert forskningsprosjekter. Det totale budsjettet for fakultetet – dvs eksternfinansierte prosjekter medregnet er på 761 mill kroner.

Totalt sett er dette et godt budsjett for fakultetet. Mens våre kolleger i Norden og Europa dels sliter med budsjettkutt og nedbemanning, får vi en svak budsjettøkning. Dette er et en situasjon vi må utnytte på en best mulig måte. Vi har likevel finansielle utfordringer:

 – Da Stortinget vedtok budsjett for 2011 var det ikke lagt inn økning i realfagssatsene –  dette skyldes i stor grad sektoren selv, da arbeidsgruppen som skulle gi departementet råd ikke greide å enes om at andre enn lektorutdanningen skulle tilgodeses med økte satser.   

– Økt eksternfinansiering er en uttalt målsetning; dette gjør oss imidlertid sårbare. Budsjettøkningen for 2011 skyldes gode resultater når det gjelder vår vitenskapelige produksjon.  Dersom vi ikke lykkes med å opprettholde dette omfanget videre vil vi måtte tåle budsjettreduksjon. Vi må også bli flinkere til å realbudsjettere våre eksternt finansierte prosjekter. Fakultetets dekningsbidrag er i størrelsesorden 30% av de eksterne budsjettene; denne bør opp mot 40% for at vi skal slippe å bruke av av våre grunnbevilgninger til dekke kostnader med eksternt finansierte prosjekter.

Budsjettet for 2011 gir oss rom til handling – vi vil benytte de nærmeste ukene til å utarbeide detaljert budsjett for fakultetet, tildeling til instituttene og strategiske satsinger. 

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.