Statsråd Aasland forsker ved UiB !

Tora Aasland - nå også forsker ved UiB!

Tora Aasland - nå også forsker ved UiB!

Forskningsminister Tora Aasland gjestet i dag UiB og orienterte om regjeringens bioteknologistrategi. Regjeringen ser for seg at bioteknologi vil spille en svært viktig rolle innen områder som helse, havbruk, landbruk, klima/energi og industri. Statsråden presiserte at kvalitet er avgjørende og at resultater ikke oppnås ved å smøre resurser tynt utover. Regjeringen inviterer til en bred prosess og henviste til strategiplanens nettside hvor alle kan komme med innspill. Det legges opp til en konferanse i slutten av januar neste år om strategien; statsråden ser for seg at strategien ferdigstilles til neste sommer.

Tora Aasland ble presentert for bredt anlagt bioteknologisk forskning ved UiB gjennom presentasjoner om grunnleggende molekylærbiologisk forskning, anvendelser innen aquakultur, marin bioprospektering, medisinsk translasjonsforskning samt bioinformatikk i bioteknologi. Statsråden noterte flittig og gav uttrykk for at hun var imponert over vår bioteknologiforskning.

På Sarssenteret fikk statsråden med selvsyn se eksempler på marine modellorganismer; blant annet halesekkedyret som er sentralt i forskningen til professor Daniel Chourrout og kolleger. Ved Sarssenteret fikk statsråden utdelt hvit laboratoriefrakk og fikk anledning til å studere noen av modellorganismene i mikroskopet. Statsråden var også svært interessert i aktiviteten ved Lakseluslaboratoriet. Professor Frank Nilsen overbeviste statsråden om viktigheten av samhandling mellom grunnleggende forskning, anvendelser og innovasjon.

På vegne av UiB lovte jeg statsråden at vi både skal være en sentral premissleverandør for regjeringens bioteknologistrategi og – ikke minst – en seriøs aktør innen norsk fremtidig bioteknologiforskning, særlig innen hav og helse.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.