Arkiv for november, 2010

Over halvparten av 86 mill klimakroner til Bergensmiljøene !

30 november, 2010

NORKLIMA er Forskningsrådets program for klimaforskning og ”skal gi nødvendig ny kunnskap om klimasystemet, klimaets utvikling i fortid, nåtid og fremtid, samt direkte og indirekte effekter av klimaendringer på natur og samfunn – som grunnlag for samfunnsmessige tilpasningstiltak”.

Forskningsrådet mottok i alt 33 søknader i denne runden; 12 ble innvilget og av disse kommer hele 5 fra Bergensmiljøene. Den største enkelttildelingen går til et prosjekt ledet av professor Helge Drange ved Bjerknessenteret. Også førsteamanuensis Thomas Spengler ved Geofysisk institutt får en større tildeling over Forskningsrådets NORKLIMA-program.  Våre samarbeidspartnere ved Nansensenteret lyktes i tillegg med i alt 2 av sine søknader. I tillegg til disse prosjektene knyttet til vår forståelse av klimasystemer, fikk Dag Elgesem ved SV-fakultetet gjennomslag for en søknad innen virkemidler og politikk for utslippsreduksjon.

”UiB manglar visjonar for globale utfordringar som klimaendringar og dei samfunnmessige konsekvensane. Den disiplinbaserte tilnærminga fungerer dårleg”, sier professorene St.Clair og Jansen til nettavisen På Høyden.  Vi kan helt sikkert bli bedre til samhandling og koordinering av vår klimaforskning ved UiB.  At bergensmiljøet er den dominerende aktøren innen norsk klimaforskning er det imidlertid liten tvil om – i hvert fall når kvalitet legges til grunn for tildeling av forskningsmidler!

Statsråd Aasland (SV) og Tord Lien (FrP) debatterer fri forskning i TV2’s ‘Tabloid’

29 november, 2010

Den direkte bakgrunnen for debatten er Arbeidsdepartementet forsøk på å sensurere Sintef-rapport om sykefravær. Også Helsedepartementet har forsøkt å påvirke konklusjonene i en undersøkelse om effekten av eldresatsningen, iflg Aftenposten.

Da statsråden gjestet UiB i forrige uke for å presentere regjeringens arbeid med bioteknologisatsningen ble det anledning til en samtale om sentrale forskningspolitiske utfordringer i forkant av miniseminaret.  Statsråden ønsket våre syn på fri forskning og den senere tids oppslag om oppdragsgivers forsøk på å påvirke konklusjoner i forskningsrapporter. Vi framholdt i samtalen med statsråden at forsøk på å påvirke forskningskonklusjoner er et svært lite problem ved UiB når industri og næringsliv er finansieringskilde, men samtidig at det er helt avgjørende at rett til publisering – negative så vel som positive resultater – må nedfelles i kontrakt mellom partene.  At samme grad av profesjonalitet ikke er tilstede med statsapparatet som kontraktspart er naturligvis beklagelig. Aasland understreket da også i dagens ’Tabloid’ at ’voksenopplæring’ av departement og øvrig statsapparatet er nødvendig.  Statsråd Aasland støtter forskerne suverene rett og plikt til å rapportere faktiske forskningsfunn – det understreket hun også i samtalene vi hadde i forrige uke. Samtidig påpeker hun at premissene for oppdraget må avklares i forkant og at det er forskjell på forsknings- og konsulentoppdrag.

Tord Lien, FrP-representant i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, understreket i ’Tabloid’ at det er et demokratisk problem når departementene ’klipper og limer’ i forskningsresultater. Lien har tidligere understreket viktigheten av fri forskning som forutsetning for et fungerende demokrati. Det er vanskelig å være uenig i dette ! På direkte spørsmål sier Lien til ’Tabloid’ at de senere tids hendelser svekker forskernes uavhengige stilling.

For oss forskere er troverdighet helt avgjørende for å utøve vår samfunnsrolle. Vi må derfor bli ende flinkere til å nedfelle våre ufravikelige verdier når vi inngår forskningskontrakter – ikke bare når kommersielle, men i aller høyeste grad også når politiske interesser er involvert.

Statsråd Aasland forsker ved UiB !

25 november, 2010
Tora Aasland - nå også forsker ved UiB!

Tora Aasland - nå også forsker ved UiB!

Forskningsminister Tora Aasland gjestet i dag UiB og orienterte om regjeringens bioteknologistrategi. Regjeringen ser for seg at bioteknologi vil spille en svært viktig rolle innen områder som helse, havbruk, landbruk, klima/energi og industri. Statsråden presiserte at kvalitet er avgjørende og at resultater ikke oppnås ved å smøre resurser tynt utover. Regjeringen inviterer til en bred prosess og henviste til strategiplanens nettside hvor alle kan komme med innspill. Det legges opp til en konferanse i slutten av januar neste år om strategien; statsråden ser for seg at strategien ferdigstilles til neste sommer.

Tora Aasland ble presentert for bredt anlagt bioteknologisk forskning ved UiB gjennom presentasjoner om grunnleggende molekylærbiologisk forskning, anvendelser innen aquakultur, marin bioprospektering, medisinsk translasjonsforskning samt bioinformatikk i bioteknologi. Statsråden noterte flittig og gav uttrykk for at hun var imponert over vår bioteknologiforskning.

På Sarssenteret fikk statsråden med selvsyn se eksempler på marine modellorganismer; blant annet halesekkedyret som er sentralt i forskningen til professor Daniel Chourrout og kolleger. Ved Sarssenteret fikk statsråden utdelt hvit laboratoriefrakk og fikk anledning til å studere noen av modellorganismene i mikroskopet. Statsråden var også svært interessert i aktiviteten ved Lakseluslaboratoriet. Professor Frank Nilsen overbeviste statsråden om viktigheten av samhandling mellom grunnleggende forskning, anvendelser og innovasjon.

På vegne av UiB lovte jeg statsråden at vi både skal være en sentral premissleverandør for regjeringens bioteknologistrategi og – ikke minst – en seriøs aktør innen norsk fremtidig bioteknologiforskning, særlig innen hav og helse.

Travel bioteknologidag ved UiB !

24 november, 2010

I morgen, torsdag, vil statsråd Tora Asland, gjeste UiB og snakke om regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. ”Den nasjonale strategien for bioteknologi vil stake ut en retning for den offentlige innsatsen. Det vi legger inn av innsats i dag, vil ha implikasjoner for samfunn og næringsliv i 10-20 år framover”, skriver departementet.  Statsråden ser for seg at bioteknologi vil gripe inn i en rekke samfunnsområder og forskningsfelt: landbruk, havbruk, helse og industri.  Det er lite tvil om at bioteknologi vil bli svært viktig som forskningsfelt i årene fremover med vesentlig betydning for industri og næringsliv. Kina har utpekt bioteknologi som ett av 4 satsningsområder de nærmeste årene.  Konsernsjef Olav Hellebø i biotekyndlingen Clavis Pharma uttalte at ” biotek er den nye oljen !” etter å ha inngått en milliard avtale med amerikanske Clovis. UiB har rekke sterke miljøer som sammen kan bygge et betydelig bioteknologi – i tråd med det statsråden ønsker seg; vi gleder oss til å få vist henne vårt potensial når hun gjester oss torsdag denne uken.

Samme dag inntar ledelsen i Oslo Cancer Cluster (OCC) vestlandshovedstaden.  OCC har med seg en tidligere topp-politiker i sin delegasjon: tidl utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Kreftforskere ved UiB – dvs Mat Nat og Med Odont –  vil orientere om UiB’s potensial som sentral aktør i moderne kreftforskning.  OCC er en forsknings- og industriklynge innen bioteknologi med fokus på kreftbehandling og diagnostikk og har status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). I 2008 ble OCC kåret til en av de 20 beste bioteknologiklyngene i verden og den enste i Europa. Målet for dette møtet er at UiB skal ble medlem i denne forsknings- og industriklyngen.

Forskningsformidling – på lesernes eller journalistenes premisser ?

20 november, 2010

Forskningsformidling er og blir en utfordring.  I dagens utgave av Dagbladet har Lars Sæthren kastet seg over omtalen av artikkelen “Plasticity of Animal Genome Architecture Unmasked by Rapid Evolution of a Pelagic Tunicate” som står å lese i nettavisen På Høyden.  Artikkelen som omtales kommer på trykk i det prestisjetunge vitenskapstidsskriftet Science om kort tid.

Dagbladets journalist valgte seg overskriften ”Rokker ved evolusjonsteorien” for sin omtale av artikkelen. Nettavisen På Høyden har gått for overskriften ” Snur opp ned på evolusjonsteori” og forteller videre om forskningsresultatene at: ”De har funnet bevis for at rekkefølgen av genene på DNA bestemmes gjennom nøytrale evolusjonære prosesser, kort sagt ved tilfeldigheter.”

Jeg forstår at Dagbladets Lars Sæthren har behov for å finnen en annen overskrift enn den som nettavisen På Høyden allerede har benyttet. For lesere med en rimelig velutviklet språksans er det imidlertid åpenbart at Dagbladets overskrift selger et helt annet budskap enn det som står å lese i nettavisen På Høyden.

Forskningsformidling må skje på lesernes premisser – det innprenter alltid journalistene oss forskere.  Én av leserkommentarene til Dagbladets omtale av artikkelen er: ”Jeg skjønte ikke hva som ble rokket ved?” Leseren er ikke alene om det etter å ha lest Dagbladets omtale. En annen leser skriver: ”Typisk tabloid artikkeloverskrift, jeg fatter ikke at journalister kan få seg til å skrive så idiotiske ting og med vilje gi så feilaktig inntrykk av artikkelinnholdet.”  ”Les HELE artikkelen NØYE før du kommer med konklusjon” er oppfordringen fra en annen leser.   

Forskningsformidling må skje på lesernes premisser – det må også journalistene respektere !

Nyslått UiB-professor utfordrer Arnes Næss som landets yngste professor noensinne

13 november, 2010

Matematisk lynkarriere: Jan Nordbotten fikk sin doktorgrad allerede som 22-åring og ble denne uken utnevnt til professor i matematikk i en alder av 27 år.

Denne uken ble Jan Nordbotten utnevnt til professor ved Matematisk Institutt hos oss. I en alder på 27 år og 8 mnd utfordrer han dermed legendariske Arne Næss som landes yngste professor noensinne! Det er et mulig fellestrekk ved fagene matematikk og filosofi at karrieren skyter fart tidligere enn for forskere innen eksperimentalfagene. Uansett; en slik karriere forutsetter fremragende forskning og stor innsats. Vi er stolt over å ha en så ung og fremragende matematikkprofessor ved vårt fakultet.  

Dekanene og rektoratet var denne uken samlet i Brussel og diskuterte blant annet universitetets strategi for internasjonalisering.  Universitetet har som overordnet ambisjon å være et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. En så vidt ambisiøs målsetning kan bare nås ved at våre fagmiljøer leverer forskning i et betydelig omfang med høy kvalitet.  Vi vil da være attraktive som samarbeidspartnere for veletablerte og anerkjente universiteter. Slikt samarbeid vil også bidra til å bygge vår merkevare som et internasjonalt synelig forskningsuniversitet. Professor Nordbotten er eksponent for samarbeid med sterke internasjonale fagmiljøer. I forbindelse med Jan Nordbottens professorutnevnelse skriver Princeton University på sin hjemmeside: ‘Congratulations to Jan, and what an honor to have him in our midst!’ Dette bidrar til å realisere vår visjon om å være et internasjonalt synelig forskningsuniversitet !

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.