Har vi råd til realfagsutdanning ?

Fakultetetsstyret vedtok i siste møte budsjettforslag for 2011. I budsjettforslaget poengtert jeg at:

”Undervisningen som gis ved fakultetet er i dag ikke fullfinansiert over grunnbevilgningen, og kan kun opprettholdes i samme omfang og med samme kvalitet gjennom bidrag fra eksterne forskningsmidler.”

Dette er åpenbart en utfordrende situasjon. Prinsipielt mener jeg at midlene vi får tilført skal kunne dekke de reelle kostnadene ved å drive utdanning.  I budsjettforslaget skiver jeg derfor også at:

”Fakultetet fester lit til at endrede realfagssatser i fremtiden vil dekke reelle kostnader forbundet med undervising i felt- og laboratorietunge fag.”

Realfagstrategien skal være med å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer, skriver regjeringen i Strategi for styrking av realfagene

Under tittelen ”Realfag – et satsningsområde” skriver Tekna Studenten 2/2010 at: ”Realfag og teknologi er et satsningsområde for regjeringen der betydelige resurser har blitt overført for å øke kvaliteten på studiene”, og ”Dermed er det opp til hver enkelt institusjon å fordele pengene internt som best de kan for nå målene”; Tekna Studenten viser til e-mail fra Kunnskapsdepartementet om saken.

I en kommentar sier prorektor og fysikkprofessor Berit Kjelstad til Tekna Studenten at: ”Selv med fullfinansiering av nye studieplasser fra første stund, er utgiftene hos NTNU så store at de finner det vanskelig å ta opp flere studenter ute at det går ut over kvaliteten”.

En satsning på realfag og teknologi som ikke medfører inndekning av reelle kostnader knyttet til utdanningstilbudet er ikke troverdig. Departementet har tidligere tillyst en gjennomgang av systemet rundt studiesatser. Dersom gjennomgangen ikke medfører et system hvor reelle kostnader kan inndekkes, sender dette sjokksignaler til utdanningsinstitusjonene.  Å redusere på omfanget er ikke en løsning siden inntektene da også vil falle – å redusere på kvalitet er uaktuelt da meningen med studietilbudene er å utdanne kompetente og konkurransedyktige arbeidstakere !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.