Studenttall, midlertidighet, strategi og ledelse – tema ved UiB’s lederkonferanse

UiB avholdt denne uken sin årlige lederkonferanse på Solstrand.  Fire ulike temaer var oppe til debatt:

– antall studenter og studentopptak

– midlertidig ansettelser

– universitetets nye strategi

– ledelse i kunnskap- og kompetansevirksomhet

Særlig de to første temaene var gjenstand for debatt – kanskje spesielt fordi de er svært dagsaktuelle.

UiB er det eneste av de store universitetene som i år har økt søkning og har ovenfor departementet bekreftet at vi kan ta opp flere studenter. Økt opptak betinger imidlertid fullfinansiering av studieplassene – dette i tråd med Handlingsromsutvalgets konklusjoner.  Departementet har ikke ønsket å gi tilleggsbevilgninger i forbindelse med økte studenttall. For å gjenvinne institusjonens handlingsrom foreslår rektoratet redusert studentopptak for UiB totalt – dette vil i første rekke medføre færre studenter ved HF- og SV-fakultetene. Vårt fakultet vil ta opp omtrent det samme antall studenter som forrige år og blir dermed i mindre grad berørt. Realfagene ved UiB fikk i år en vesentlig økning i antall søkere og vi kunne bidratt til å innfri regjeringens målsetning om flere realfagsutdannende, dersom vi hadde fått tilført økonomiske midler – det har regjerningen valgt å ikke gi.

Universitets- og høgskolesektoren er i det siste utpekt som verstingene i arbeidslivet når det gjelder bruk av midlertidig ansatte.  Spesielt har Institutt for Kreftforskning i Oslo – med mer enn 40% midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger – blitt trukket frem i media. Også UiB har vært i medias søkelys; blant andre På Høyden slår fast at ”sammen med hotell- og restaurantbransjen er akademia verstingene i klassen”.  Ved vårt fakultet har vi ca. 8% midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger; stipendiater og post doktorstillinger er ikke regnet med da dette er utdanningsstillinger.  I tillegg har vi ca 4 % midlertidig ansatte i teknisk/adm. stillinger. Et lite antall av disse er vikariater; langt de fleste er knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter gjennom EU, Forskningsrådet etc.  Samlet sett har vi altså ca. 12% midlertidig ansatte i vår virksomhet; dette er på samme nivå som gjennomsnittet i norske arbeidsliv.  Forskerforbundet har da også sagt at vår praksis er akseptabel. Midlertidig ansatte ved vårt fakultet vil også i fremtiden i første rekke være knyttet til eksternt finansiert forskning – det er derfor en av våre aller høyeste prioriterte oppgaver å utvikle en forskningsorganisasjon som evner å håndtere denne type stillingsproblematikk på en profesjonell måte – til beste for de ansatte og virksomheten.  Også universitetsledelsen anerkjenner dette som en viktig utfordring.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.