Konkrete målsetninger i Regjeringens strategiske plan for realfagene

Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med hele utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet fortsette innsatsen for å bedre opplæring i realfagene og øke rekrutteringen til studier og yrker i realfag og teknologi, skriver statsrådene Aasland og Halvorsen i forordet til regjeringens strategi forstyrking av realfagene ’Realfag for framtiden’ som om kort tide legges frem.

 Strategiplanen konsentrerer seg om fire delmål for den høyere utdanning:

* øke antall uteksaminerte kandidater med minst 15% i perioden 2010-2014

* styrke fagdidatikken

* økt kvalitet i realfaglig og teknologisk utdannelse

* øke utdannelsens samfunnsrelevans

Innen forskning ønsker regjeringen å:

* bedre forskningskvaliteten på strategiske områder

* fremme næringsrelevant forskning

* øke andelen dr.gradsstipendiater som disputerer innen 6 år til 85 %

Dette er konkrete målsetninger og forventninger til universitetene og høgskolene; for vårt fakultet er dette viktige innspill til arbeidet med vår egen strategiske plan for realfagene som skal utarbeides i tiden fremover.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.